Siunčiami duomenys...

 

Viešieji pirkimai: tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ypatumai

  • Vakarai LT
  • 2007, liepos 20, 11:00
  • 62172 peržiūrėjo
  • 1 komentavo

Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 str. 1 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Todėl neatsiejamas viešojo pirkimo procedūros tikslas yra sandorio partnerio patikrinimas siekiant nustatyti, ar jis pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

Vykdydama įstatyme įtvirtintą pareigą, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius dalyvių kvalifikacinius reikalavimus, pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius jų organizacinį, finansinį ir techninį pajėgumą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai yra nustatomi vadovaujantis VPĮ 35–37 straipsnių nuostatomis.

VPĮ 2 str. 14 dalis nustato, kad kvalifikacinė atranka yra pirkimo procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. VPĮ 32 straipsnyje įtvirtintomis tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo nuostatomis ir minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais iš esmės siekiama nustatyti, ar viešojo pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartyje nurodytus reikalavimus.

Taigi pagal VPĮ nuostatas perkančioji organizacija gali pasirinkti, kokius kvalifikacinius reikalavimus ji nustatys siekdama įsitikinti, ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Tačiau perkančioji organizacija privalo patikrinti visų pirkime dalyvaujančių tiekėjų kvalifikaciją skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 str. 2 d. 1 p.) nustatydama minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacinius (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus. Taip pat ji turi teisę pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir juose nurodytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Perkančioji organizacija nustato tokį kvalifikacijos reikalavimų lygį, kuris užtikrintų pakankamą tiekėjo pasirengimą vykdyti pirkimo sutartį. Svarbu pabrėžti, kad perkančioji organizacija užtikrintų ir proporcingumo principo (VPĮ 3 str. 1 d.) tinkamą įgyvendinimą. Kvalifikaciniai reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo sutarties įvykdymo sudėtingumui, t. y. kvalifikaciniai reikalavimai negali būti didesni, nei reikalauja pirkimo objektas.

Aiškumo ir tikslumo reikalavimai

Svarbu atkreipti perkančiųjų organizacijų dėmesį į aiškų ir tikslų minimalių kandidatų (dalyvių) kvalifikacinių reikalavimų išdėstymą (VPĮ 24 str. 7 d.). Praktikoje dažnai pasitaiko, ir dėl to kyla ginčų, kai perkančiosios organizacijos, nustatydamos dviprasmiškus ir neaiškius kvalifikacinius reikalavimus, neužtikrina tinkamo viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.) įgyvendinimo.

Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad perkančioji organizacija neturi teisės perkelti neaiškių pirkimo dokumentų nuostatų netinkamo jų aiškinimo rizikos tiekėjams ir dalyviams, tinkamai nesuformuluodama pirkimo sąlygų pirkimo dokumentuose. Pažymėtina, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškinami pagal CK nuostatas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 str.), ir vadovaujantis contra preferentem taisykle, kuri reiškia, kad neaiškios, dviprasmiškos pirkimo dokumentų sąlygos aiškinamos jas pasiūliusios ar parengusios šalies, t. y. šiuo atveju perkančiosios organizacijos, nenaudai.

Tiekėjų galimybė remtis trečiųjų asmenų pajėgumais

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad perkančiosios organizacijos turi aiškiai atskirti tiekėjų pateiktus pasiūlymus jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir tiekėjo pateiktą pasiūlymą, kuris remiasi trečiųjų asmenų pajėgumais. Laikoma, kad pateiktas pasiūlymas paremtas jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, kai du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 str. 1 d.). Teisę remtis trečiųjų asmenų pajėgumais nurodo VPĮ 32 str. 3 dalis, įtvirtinanti viešųjų pirkimų dalyvių teisę remtis susijusių arba kitų asmenų finansiniais, techniniais ar ekonominiais pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio ryšiai jį sieja su šiais asmenimis. Taigi jeigu tiekėjas gali įrodyti, kad vykdydamas įsipareigojimus galės disponuoti kitų ūkio subjektų ištekliais, jis turi teisę remtis šių ūkio subjektų pajėgumu ir jam neprivalu sudaryti jungtinės veiklos sutarties. Kaip įrodymą tiekėjas gali pateikti sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie vienareikšmiškai patvirtintų, kad sudarius pirkimo sutartį tiekėjas galės pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais. Šiuo atveju perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikaciją, privalo atsižvelgti ir į tiekėjo partnerių bendrus išteklius. Svarbu pabrėžti, kad VPĮ 32 str. 5 dalyje įtvirtinta norma tiekėjas yra įpareigojamas pateikti duomenis apie išteklių prieinamumo galimybę, be to, tai turi būti ne bet kokie duomenys, o įrodantys, kad kitų ūkio subjektų pajėgumo ištekliais tiekėjas galės naudotis. Kitaip tariant, naudojimosi tokiais ištekliais galimybė turi būti įrodyta arba neabejotina. Taigi jeigu šių aplinkybių tiekėjas perkančiajai organizacijai neįrodo, perkančioji organizacija vertina, ar jis pats atitinka kvalifikacinius reikalavimus, neatsižvelgdama į nuorodas apie galimybes remtis kitų ūkio subjektų ištekliais.

Europos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl to, kad tiekėjas, siekdamas vykdyti sutartį, ketina pasitelkti kitų ūkio subjektų išteklius. Pagal teismo suformuotą praktiką sutarties sudarymui neturi įtakos, kokiais teisiniais ryšiais būtų susijęs tiekėjas ir ketinami sutarties vykdymui pasitelkti asmenys, taip pat, ar teikiantis pasiūlymą ir dalyvaujantis viešajame pirkime asmuo pats tiesiogiai turi tam tikrus kvalifikacinius, materialinius ir / arba kitus išteklius, nurodytus pirkimo dokumentuose. Ši Europos Teisingumo Teismo pozicija atsispindi ir kitose teismo bylose.

Toks reglamentavimas ir jo taikymo praktika reiškia, kad perkančioji organizacija turi įsitikinti, jog tiekėjas galės įvykdyti sutartį, kai nors vienas subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, gali atlikti reikiamus darbus, suteikti paslaugas ar pateikti prekes ir turi tam reikalingus dokumentus. Tokiu atveju turi būti laikoma, kad tiekėjas, kuris įrodo, jog jam bus prieinami pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, turi būti laikomas atitinkančiu juos (VPĮ 32 str. 3 d.).

Kvalifikacijos vertinimas

VPĮ 32 str. 7 dalis nustato, kad teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Taigi atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalyvio kvalifikacijos bei techninių duomenų ir jo pasiūlymo vertinimas yra du skirtingi ir savarankiški procesai. Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikosi ir Europos Teisingumo Teismas, kuris nurodė, kad šie du procesai negali būti tapatinami. Todėl perkančioji organizacija pirmiausia įvertinusi tiekėjo kvalifikaciją ir nustačiusi, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, turėtų atmesti to tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų ir toliau nevertinti jo techninių duomenų bei kitų pasiūlymo dalių. Aišku, taip pat nereikėtų pamiršti ir įstatyme nustatytos perkančiosios organizacijos pareigos prašyti tiekėjo paaiškinti arba patikslinti pateiktus netikslius ar neišsamius kvalifikacinius duomenis (VPĮ 32 str. 5 d.).

VPĮ 32 str. 5 dalis nustato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Ši nuostata nustato perkančiajai organizacijai pareigą, o tiekėjams suteikia galimybę ištaisyti per apsirikimą padarytas klaidas (pavyzdžiui, gramatines klaidas). Pabrėžtina, kad tik kvalifikacijos vertinimo metu yra vienintelė galimybė pataisyti pateiktus kvalifikacijos duomenis, jeigu jie netikslūs ir / arba neaiškūs. Pasiūlymo vertinimo metu negali būti prašoma jokių patikslinimų, kurie keistų pasiūlymo esmę, kainą, arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu (VPĮ 39 str. 1 d.).

Perkančioji organizacija kiekvienu atveju privalo kilus klausimams dėl tokių tiekėjo pateiktų duomenų netikslumo ar jų neišsamumo ex officio kreiptis į tiekėją. Taip perkančioji organizacija užtikrins tinkamą VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą. Viešojo pirkimo komisija privalo suteikti konkurso dalyviui galimybę ištaisyti kvalifikacinį trūkumą. Iš karto atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą perkančioji organizacija gali tik tuo atveju, jeigu pateikti duomenys aiškiai rodo, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 16 d. nutartis c. b. UAB „Baltijos kopija“ v. Valstybinis turizmo departamentas prie LR ūkio ministerijos Nr. 3K-3-180/2005).

Jeigu kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, tokį pasiūlymą perkančioji organizacija privalo atmesti. Perkančioji organizacija privalo atmesti ir tuos tiekėjų pasiūlymus, kurie neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nurodytų perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose (VPĮ 32 str. 6 d. ir 39 str. 2 d. 1 p.).  

Kvalifikacijos vertinimų rezultatų pateikimas VPĮ 32 str. 7 d. nustato, kad perkančiosios organizacijos sudaryta viešojo pirkimo komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Taigi šiuo atveju perkančioji organizacija privalo tiekėjams pranešti ne tik pasiūlymo atmetimo priežastis (VPĮ 39 str. 7 d. 2 p.), bet ir informuoja tiekėjus, laimėjusius dalyvių kvalifikacinę atranką.

Ši nuostata taip pat nustato, kad teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Kvalifikaciniai duomenys tokius reikalavimus turi atitikti visa apimtimi, todėl atkreiptinas ypatingas dėmesys, kad perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti net tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija nežymiai neatitinka keliamų reikalavimų. Atmetusi tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų perkančioji organizacija negali vertinti to tiekėjo techninės pasiūlymo dalies, nes, kaip minėta, šios kvalifikacijos vertinimas ir paties pasiūlymo vertinimas yra du atskiri procesai.

Tiekėjų sąrašai

Siekiant perkančiosioms organizacijoms palengvinti kvalifikacijos vertinimo procedūras yra patvirtintos Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklės, reglamentuojančios tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo ir įrašymo į oficialius sąrašus procedūras. Šių taisyklių pagrindinis tikslas – padidinti tiekėjų kvalifikacijos atitikimo keliamiems reikalavimams patikrinimo operatyvumą viešuosiuose pirkimuose.

Oficialius sąrašus sudaro Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Į oficialius sąrašus įtraukiami vienodomis sąlygomis Lietuvos ir kitų valstybių narių tiekėjai, kurie pateikia prašymą ir atitinka taisyklėse nustatytus reikalavimus. Į oficialius sąrašus įrašytas ir viešajame pirkime norintis dalyvauti tiekėjas turi teisę perkančiajai organizacijai pateikti pažymos apie jo registraciją oficialiuose sąrašuose kopiją, patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto atstovo.

Patikrinusi tiekėjo kvalifikaciją Viešųjų pirkimų tarnyba priima sprendimą įrašyti tiekėją į oficialius sąrašus ir suteikti jam atitinkamą kvalifikacinę klasę. Atsižvelgiant į taisyklėse nustatytus reikalavimus tiekėjui suteikiama I arba aukštesnė klasė. Tiekėjui gali būti suteiktos kelios klasės. Į oficialius sąrašus tiekėjas įrašomas 1 metų laikotarpiui. Šie sąrašai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje. Šioje svetainėje taip pat skelbiamas tiekėjų, išbrauktų iš oficialių sąrašų, sąrašas.

Gintarė Rumšienė

Advokato padėjėja

Žurnalas "Juristas" 2007m. Nr.7-8 

Šaltinis: www.paciolis.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.