Siunčiami duomenys...

 

Nuosavybės metodas: finansinės apskaitos ir mokesčių reikalavimų neatitikimai

 • Vakarai LT
 • 2007, liepos 25, 13:49
 • 54743 peržiūrėjo
 • 2 komentavo
Apskaitos ir mokesčių apžvalga

Neatitikimas: 15-ajame verslo apskaitos standarte (toliau – VAS) „Investicijos į asocijuotas įmones“ ir 16 VAS „Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones“ reikalaujama investicijas į dukterinių ir asocijuotų įmonių akcijas apskaityti taikant nuosavybės metodą.

Pagrindinis nuosavybės metodo principas yra investicijos į dukterinės ar asocijuotos įmonės akcijas koregavimas atsižvelgiant į dukterinės ar asocijuotos įmonės metinius veiklos rezultatus. Apskaičiuojant pelno mokestį, investicijos vertės padidėjimo pajamos ar sumažėjimo sąnaudos nelaikomos pelno mokesčio objektu.

Finansinė apskaita

Nuosavybės metodo rezultatų registravimą apskaitoje aptarėme ankstesniuose žurnalo numeriuose [1], todėl šį kartą plačiai jo nenagrinėsime. Priminsime tik svarbiausius jo taikymo principus.

Pirminio pripažinimo metu investicijos į dukterinių ir asocijuotų įmonių akcijas užregistruojamos įsigijimo savikaina. Registruojant investicijos įsigijimo savikainą, išskiriama investuotojui tenkanti asocijuotos ar dukterinės įmonės grynojo turto dalis ir įsigijimo metu susidaręs prestižas (jeigu jis atsiranda):

 • D 16011 Investuotojui tenkanti asocijuotos įmonės grynojo turto dalis
 • D 16012 Prestižas
 • K 271 Sąskaitos bankuose

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, dukterinei ar asocijuotai įmonei uždirbus pelną, investicijos vertė didinama investuotojui tenkančia dukterinės ar asocijuotos įmonės pelno dalimi:

 • D 16014 Investicijų į asocijuotas įmones vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl nuosavybės metodo taikymo
 • K 561 Asocijuotų ir dukterinių įmonių pelno dalis

Jeigu dukterinė ar asocijuota įmonė patiria nuostolių, investicijos vertė mažinama investuotojui tenkančia nuostolių dalimi:

D 661 Asocijuotų ir dukterinių įmonių nuostolių dalis

K 16014 Investicijų į asocijuotas įmones vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl nuosavybės metodo taikymo

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje taip pat pripažįstama ir prestižo amortizacija mažinant investicijos vertę ir pripažįstant finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas:

D 664 Prestižo amortizacijos sąnaudos

K 16007 Prestižo amortizacija (-)

Mokestiniai ypatumai

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio komentare išaiškinta, kad apskaičiuojant pelno mokestį nuosavybės metodo taikymo rezultatai neįtraukiami. Kitaip tariant, kai investuotojas finansinėje apskaitoje padidina investicijos vertę jam tenkančia pelno dalimi, tokios pajamos apskaičiuojant pelno mokestį nelaikomos apmokestinamosiomis pajamomis. Šių pajamų suma, pildant pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204, įrašoma 39 laukelyje. Analogiškai, mažinant investicijos vertę investuotojui tenkančia asocijuotos įmonės nuostolių dalimi, finansinėje apskaitoje užregistruotos sąnaudos apskaičiuojant pelno mokestį nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Šio neatitikimo suma, pildant pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204, įrašoma 14 laukelyje.

Pelno mokesčio įstatymo 18 str. 9 dalyje numatyta, kad prestižo amortizacija ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama tik tuo atveju, kai įmonės yra sujungiamos. Įsigyjant dukterinės ar asocijuotos įmonės akcijas (kai įsigytoji įmonė toliau veikia kaip atskiras juridinis vienetas), prestižo amortizacija apskaičiuojant pelno mokestį neskaičiuojama. Jo suma leidžiamiems atskaitymams priskiriama tik perleidžiant turėtas akcijas arba prisijungiant kitą įmonę prie investuotojo įmonės. Dėl šio finansinės ir mokestinės apskaitos neatitikimo, rengiant pelno mokesčio deklaraciją, jos formos PLN204 5 laukelyje įrašoma finansinėje apskaitoje apskaičiuota prestižo amortizacijos suma.

Pavyzdys

Įmonė A 2006 m. rugsėjo 5 d. įsigijo įmonės B akcijų, suteikiančių 60 proc. balsų įmonės B visuotiniame akcininkų susirinkime. Už akcijas sumokėta 40 000 Lt. Akcijų įsigijimo dieną įvertinta, kad įmonės B turto tikroji vertė yra lygi 780 000 Lt, o įsipareigojimų tikroji vertė – 730 000 Lt. Registruojant akcijų įsigijimą, atskirai užregistruojama įmonei A tenkanti įmonės B grynojo turto dalis ir įsigijimo metu susidaręs prestižas. Įmonei A tenkanti įmonės B grynojo turto dalis apskaičiuojama įmonės B grynojo turto sumą (780000 Lt - 730 000 Lt = 50 000 Lt) padauginus iš įmonės A dalies įmonės B visuotiniame akcininkų susirinkime: 50 000 Lt × 60% = 30 000 Lt. Prestižas yra už įmonės B akcijas sumokėtos sumos ir įmonei A tenkančios įmonės B grynojo turto dalies skirtumas: 40 000 Lt - 30 000 Lt = 10 000 Lt. Registruojant įmonės B akcijų įsigijimą, įmonės A apskaitoje atliekamas toks įrašas:

 • D 16001 Investuotojui tenkanti dukterinės įmonės grynojo turto dalis 30 000 Lt
 • D 16002 Prestižas 10 000 Lt
 • K 271 Sąskaitos bankuose 40 000 Lt

Bendra 16001 ir 16002 sąskaitų suma sudaro įmonės B akcijų įsigijimo savikainą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama prestižo amortizacija taikant tiesinį amortizacijos metodą. Įmonės A apskaitos politikoje numatytas prestižo amortizacijos laikotarpis – penkeri metai. Taigi įsigyjant įmonės B akcijas susidariusio prestižo 2006 m. amortizacijos suma bus lygi: 10 000 Lt : 60 mėn. × 3 mėn. = 500 Lt. Registruojant prestižo amortizaciją, mažinama investicijos vertė ir pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos:

 • D 664 Prestižo amortizacijos sąnaudos 500 Lt
 • K 16007 Prestižo amortizacija (-) 500 Lt

Apskaičiuojant pelno mokestį, finansinėje apskaitoje pripažintos prestižo amortizacijos sąnaudos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos, todėl pildant 2006 m. pelno mokesčio deklaraciją, 500 Lt suma įrašoma 5 laukelyje kaip mažinanti leidžiamų atskaitymų sumą.

Per 2006 m. įmonė B uždirbo 12 000 Lt grynojo pelno. Apskaičiuojama įmonei A tenkanti įmonės B grynojo pelno dalis: 12 000 Lt × 60% = 7 200 Lt. Šia suma finansinėje apskaitoje didinama investicijos vertė ir pripažįstamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos:

 • D 16004 Investicijų į dukterines įmones vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl nuosavybės metodo taikymo 7200 Lt
 • K 561 Asocijuotų ir dukterinių įmonių pelno dalis 7200 Lt

Apskaičiuojant pelno mokestį, investuotojui tenkanti dukterinės įmonės pelno dalis apmokestinamosioms pajamoms nepriskiriama, todėl pildant 2006 m. pelno mokesčio deklaraciją, 7 200 Lt suma įrašoma 39 laukelyje kaip mažinanti apmokestinamųjų pajamų sumą.

Įmonė A 2007 m. liepos 1 d. dėl pasikeitusių aplinkybių nusprendė įmonės B akcijas perleisti įmonei C už 50 000 Lt. Tuo tikslu buvo sudaryta įmonės B tarpinė finansinė atskaitomybė, kurios pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotas grynasis rezultatas – 2 000 Lt nuostolių. Įmonei A tenkančia įmonės B nuostolių suma – 2000 Lt × 60% = 1200 Lt – mažinama investicijos į įmonės B akcijas vertė:

 • D 661 Asocijuotų ir dukterinių įmonių nuostolių dalis 1 200 Lt
 • K 16004 Investicijų į dukterines įmones vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl nuosavybės metodo taikymo 1 200 Lt

Apskaičiuojant pelno mokestį, investuotojui tenkanti dukterinės įmonės nuostolių dalis leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama, todėl pildant 2007 m. pelno mokesčio deklaraciją, 1 200 Lt suma įrašoma 14 laukelyje kaip mažinanti leidžiamų atskaitymų sumą.

Taip pat apskaičiuojama ir prestižo amortizacija už 2007 m. pirmąjį pusmetį (10 000 Lt : 60 mėn. × 6 mėn. = 1 000 Lt):

 • D 664 Prestižo amortizacijos sąnaudos 1 000 Lt
 • K 16007 Prestižo amortizacija (-) 1 000 Lt

Apskaičiuojant pelno mokestį, finansinėje apskaitoje pripažintos prestižo amortizacijos sąnaudos taip pat nepriskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, todėl pildant 2007 m. pelno mokesčio deklaraciją, 1 000 Lt suma įrašoma 5 laukelyje kaip mažinanti leidžiamų atskaitymų sumą.

Registruojant akcijų perleidimą, nurašoma investicijos balansinė vertė, o pardavimo kainos ir balansinės vertės skirtumas pripažįstamas finansinės ir investicinės veiklos pajamomis:

 • D 271 Sąskaitos bankuose 50 000 Lt
 • D 16007 Prestižo amortizacija (-) 1 500 Lt
 • K 16001 Investuotojui tenkanti dukterinės įmonės grynojo turto dalis 30 000 Lt
 • K 16002 Prestižas 10 000 Lt
 • K 16004 Investicijų į dukterines įmones vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl nuosavybės metodo taikymo 6 000 Lt
 • K 534 Investicijų perleidimo pelnas 5 500 Lt

Apskaičiuojant pelno mokestį, leidžiamiems atskaitymams priskiriama visa investicijų įsigijimo savikaina – 40 000 Lt, todėl pelno mokesčio prasme apskaičiuotas pelnas iš investicijos perleidimo bus lygus: 50 000 Lt - 40 000 Lt = 10 000 Lt. Dėl šios priežasties mokestinio ir finansinio pelno skirtumas (10 000 Lt - 5 500 Lt = 4 500 Lt) pildant 2007 m. pelno mokesčio deklaraciją įrašomas 23 laukelyje.

Investicijoms apskaityti taikant nuosavybės metodą, finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo neatitikimai išlieka tol, kol akcijos nėra perleidžiamos arba dukterinė ar asocijuota įmonė nėra prijungiamos prie investuotojo įmonės, todėl naudinga informaciją apie nuosavybės metodo taikymo rezultatus kaupti specialiuose registruose.

Emilija Šaltytė

[1] E. Šaltytė. Investicijų apskaita taikant nuosavybės metodą // Apskaitos ir mokesčių apžvalga, 2007, Nr. 6, p. 8–13.

Šaltinis: www.paciolis.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.