Siunčiami duomenys...

 

Klaipėdoje jau teikiamos įmonių inkubavimo paslaugos

  • Vakarai LT
  • 2006, spalio 12, 12:51
  • 76067 peržiūrėjo
  • 0 komentavo

 Klaipėdos mokslo ir technologijų parko inkubavimo veiklų įgyvendinimo metodologija ir strategija 2006 – 2008 metams. Teikiamos 3 pagrindinės paslaugos:

 

1.  Aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių inkubavimas

Paslaugą teiks Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas   

Įgyvendinimo terminas 2,5 metai

 

Inkubavimo paslaugos misija: skatinti Klaipėdos m. gyventojų verslumą, suteikiant jiems paramą pradėti verslą aukštų arba vidutinių technologijų (AVT) srityje. 

 

Projekto tikslai:

Padėti įvairaus amžiaus asmenims pradėti savo verslą

Skatinti steigti pridėtinę vertę kuriančius inovatyvius verslus AVT srityje.

Sukurti sąlygas nuolatinei įmonės veiklai, suteikiant visą sėkmingo verslo įkūrimui reikalingą paramą ir žinias.

 Tikslinė grupė: Pradedantys verslininkai, smulkaus ir vidutinio verslo įmonės veikiančios aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų srityje.

 

Pagrindinė veikla: 20 AVT SVV Įmonių atranka inkubavimui

Specifinės veiklos:

 AVT SVV įmonių atranka pagal anketą ir priėmimo kriterijus ir sąlygas,  inkubavimui bus skelbiama KMTP, UAB „Akrisida“ tinklapiuose nuolat. Kituose AVT SVV įmonėms prieinamuose informavimo šaltiniuose apie inkubavimą bus skelbiama pirmaisiais įgyvendinimo metais, metų pradžioj, vėliau, metų pradžioje ir viduryje. Įmonių atrankos sąlygos, kvietimas bei anketa patalpintos KMTP tinklapyje. Vertinimo komisija sudarys Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai, KMTP darbuotojai ir jungtinės veiklos teikėjo atstovai. Tik atranką praėjusios ir kriterijus atitinkančios įmonėms bus suteiktos įrengtos darbo vietos bei paslaugos pagal jų veiklos poreikį.

Pagrindinė veikla: Darbo vietos suteikimas atrinktoms AVT SVV įmonėms

Specifinės veiklos: Šiuo metu Klaipėdos mokslo ir technologijų parko patalpose SVV įmonių inkubavimui jau yra įrengta 20 darbo vietų su biuro baldais, kompiuteriu ir licencijuota programine įranga. Inkubuojamoms įmonėms yra įvestas plačiajuostis interneto ryšys, įrengti biuro baldai. KMTP inkubavimui skirtose vietose įmonės turės galimybę naudotis fiksuotu telefono numeriu, posėdžių kambariu, konferencijų sale su video ir audio konferencijų įranga seminarams ar susirinkimams organizuoti, laikinu adresu korespondencijai bei galimybe rengti parodas ir pristatymus KMTP patalpose.

Atranką praėjusioms ir inkubuojamoms įmonėms KMTP parengs sutartis, kurioje bus nurodyta šalių įsipareigojimai, tvarka, atsakomybė, terminai ir kitos nuostatos. Pasirašius sutartį įmonės galės naudotis visomis teisėmis numatytomis sutartyje ir naudotis darbo vieta lengvatinėmis sąlygomis.

 

2.  Konsultacijos ir mokymai smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms

Įgyvendinimo terminas 2,5 metai

  

Mokymo ir konsultavimo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms paslaugos misija– suteikti aktualiausias žinias įmonių vadovams ir darbuotojams, kas skatina jų verslumą bei padidina verslo kūrimo ir administravimo efektyvumą.

      

Paslaugos tikslai:

Padėti įkurti ir sėkmingai plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą Klaipėdos mieste;

Skatinti steigti pridėtinę vertę kuriančius inovatyvius verslus AVT srityje;

Sukurti sąlygas nuolatiniam verslininkų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui ir tuo skatinti žinių ekonomikos plėtrą mieste.

                      Tikslinė grupė – Pradedantys verslininkai, planuojantys plėtoti verslą  aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų srityje, veikiančių smulkaus ir vidutinio verslo įmonių savininkai ir vadovai.

 

Pagrindinė veikla: Mokymai „ Verslo plano rengimas“ tema

Specifinės veiklos: Bus parengta mokomoji medžiaga pagal temą ir pagal techninėje užduotyje nurodytas apimtis bei mokymo metodiką. Mokymai bus vykdomi naudojant darbinių seminarų formą, kad seminaro dalyviai, pavyzdžiui, galėtų savarankiškai parengti verslo plano projektą jiems aktualia tema arba savo įmonės inovacijų plėtros strateginį planą. Darbinio seminaro metu parengti verslo planai vėliau galės būti teikiami geriausio verslo plano konkursui. Geriausio verslo plano konkurso organizavimui bus parengtos taisyklės bei tvarka, sukurta prieinama verslo idėjos pateikimo forma, sukurta pateiktų konkursui verslo planų vertinimo metodika. Verslo planus vertins atrankos komitetas, kurį sudarys kompetentingi verslo ir mokslo institucijų atstovai.           

 

Pagrindinė veikla: Mokymai inovacijų diegimo ir skatinimo temomis.

       Specifinės veiklos Seminaras, tema „Inovacijos ir naujų produktų kūrimo metodai“, kurio turinys pritaikytas tikslinės grupės įmonėms. Seminaro trukmė – 18,3 akademinių valandų. Pirmaisiais metais seminaras organizuojamas trims klausytojų grupėms. Rekomenduojamas grupės dydis – iki 20 žmonių. Bendra mokymų trukmė pirmaisiais metais – 55 akademinės valandos. Po seminarų atliekama seminaro dalyvių anketinė apklausa, kurios metu išsiaiškinama dalyvių nuomonė apie mokymų temos aktualumą, seminaro organizavimo ir vedimo privalumus bei trūkumus. Pagal tai koreguojami mokymai projekto antriems ir tretiems metams. Antraisiais ir trečiaisiais projekto metais, papildomai, pagal seminaro dalyvių apklausos rezultatus, bus galima siūlyti tokias temas: „Inovatyvių įmonių darbuotojų kūrybiškumo ugdymas“, „Sąlygų inovacijų tobulinimui kūrimas įmonėje“ ir pan. 

 

       Pagrindinė veikla: Mokymai darbo organizavimo temomis.

       Specifinės veiklos: Darbo organizavimo temos organizacijoje apima daugelį sričių. Todėl numatomos įvadinės temos pirmiesiems projekto metams, o po pirmojo seminaro kiekvienai grupei, bus tiriami tikslinės grupės atstovų poreikiai darbo organizavimo srityje, pagal kuriuos bus koreguojamos mokymo programos antriems ir tretiems metams. Pirmaisiais projekto metais bus suorganizuotas ir pravestas mokymo seminaras, kurio tema: „Darbo organizavimas – kaip parengti inovatyvios įmonės strateginį planą“ (trukmė –  12 akademinių valandų). Antraisiais ir trečiaisiais projekto metais bus organizuojami mokymai personalo valdymo, rinkodaros ir pardavimų, komunikacijų tobulinimo, asmeninių kompetencijų tobulinimo (laiko, streso, konfliktų valdymas) temomis. Bendra mokymų trukmė – po 55 akademines valandas antraisiais ir trečiaisiais metais.

      

       Pagrindinė veikla: Mokymai, adaptuoti pagal įmonės veiklą ir struktūrą.

       Specifinės veiklos: Tikslinės grupės įmonių vadovams ir darbuotojams gali būti aktualios labai specifinės žinios, kurios padėtų jiems efektyviai kurti ir plėtoti verslą jų veiklos sektoriuje. Siekiant pasiūlyti efektyviausiai įmonių poreikius patenkinančius mokymus, būtina tikslinės grupės įmonių apklausa. Todėl ši veikla vykdoma sekančiais etapais:

Apklausos formos sukūrimas;

Apklausos vykdymas;

Apklausos rezultatų analizė;

Adaptuotos pagal tyrimų rezultatus mokymų metodikos kūrimas;

Mokymų viešinimas

Mokymų organizavimas ir vedimas (temos kuriamos pagal apklausos rezultatus).

 Pagrindinė veikla: konsultacijos – paraiškų, investicinių projektų bankams ir struktūriniams fondams rengimas

Specifinės veiklos: konsultacijų ciklų organizavimas suinteresuotų įmonių atstovams, ruošiantiems paraiškas bankams arba siekiantiems gauti ES struktūrinių fondų paramą.

Bus identifikuotas poreikis konsultacijoms pagal reikalavimus paraiškoms (bankams ar struktūrinių fondų paramai gauti), sudarytas konsultacijų (arba jų ciklų) grafikas bei organizuotos konsultacijos, kurias praves konsultantai, turintys patirtį rengiant analogiškas paraiškas projektams, kurie jau įgyvendinti arba šiuo metu įgyvendinami. Informacijos apie teikiamas konsultacijas viešinimas vyks nepertraukiamai.  

 

3.     Studentų praktikos organizavimas

Įgyvendinimo terminas 2,5 metai (paslaugą teikia Manager.LT )

 

Studentų praktikos organizavimo paslaugos misija: Išsiaiškinti pagrindines problemas su kuriomis susiduria studentai ir darbdaviai  (Klaipėdos mieste) praktikų atlikimo metu,  padėti studentams susirasti geriausiai jų kvalifikaciją ir specializaciją atitinkančias  praktikos vietas, skatinti studentų socialinę kompetenciją ir verslumą. 

 

Projekto tikslai:

Suteikti studentams, atliksiantiems praktiką, žinių apie darbo rinką, karjeros planavimą, verslumą.

Ugdyti studentų  karjeros planavimo įgūdžius, socialinę kompetenciją.

Supažindinti suinteresuotus darbdavius su studentų atliekamais darbais studijų metu.

Praktikos metu ugdyti studentų praktinius veiklos įgūdžius.

 

Tikslinė grupė: 3 – 4 kurso studentai.

 

Pagrindinė veikla: Mokymai studentams

Specifinės veiklos:

Planuojamos mokymo temos - „Darbo rinka, asmeninės karjeros planavimas“ ir „Verslumas ir socialinė kompetencija – karjeros pagrindas“. Seminarų potemės bus patikslintos atlikus darbdavių ir studentų poreikių tyrimus.

Etapai:

Studentų poreikių tyrimas. Tikslas – išsiaiškinti studentų poreikius, susijusius su praktika ir seminarais.

Anketos paruošimas

Apklausos pravedimas

Rezultatų analizė

Darbdavių poreikių tyrimas. Tikslas – išsiaiškinti darbdavių požiūrį praktikantų ir naujų darbuotojų atžvilgiu.

Anketos paruošimas

Apklausos pravedimas

Rezultatų analizė

Mokymų medžiagos parengimas, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus. Seminaro viešinimas.

Seminarų pravedimas

 

Pagrindinė veikla: Seminaras, kuriame studentai pristatys savo darbus suinteresuotiems darbdaviams

Specifinės veiklos: seminaras turėtų padėti padaryti studentų darbus, praktiškai pritaikomus, taip pat padidinti darbdavių suinteresuotumą studijų kokybe.

Etapai:

Seminaro parengimas, viešinimas. Atrenkami studentų darbai, atsižvelgiant į jų naujumą, aktualumą ir praktinį pritaikomumą. Pateikiama informacija darbdaviams.

Seminaro pravedimas.

 

Pagrindinė veikla: Darbdavių ir studentų konsultavimas praktikos atlikimo sutarčių parengimo ir sudarymo klausimais

Specifinės veiklos:

Individualios studentų konsultacijos prieš praktiką ir jos metu.

Individualios darbdavių konsultacijos prieš praktiką ir jos metu.

 

Pagrindinė veikla: Praktikos atlikimo koordinavimas

Specifinės veiklos: Etapai:

Darbdavių, priimančių studentus, bazės suformavimas. Suformuojamas duomenų bankas, kuriame surinkti duomenys apie darbdavius ir jų siūlomas praktikos vietas.

Darbdavių atranka. Remiantis suformuotu duomenų banku, atrenkamos praktikos vietos, kurios yra artimiausios studentų studijų programai, kur galimos įsidarbinimo galimybės, kur, tikėtina, studentas įgis daugiausia praktinių kompetencijų.

Studentų atranka. Atrenkami studentai į siūlomas praktikos vietas, remiantis akademiniais pasiekimais ir motyvacija. Motyvacija įvertinama motyvacinio pokalbio metu.

Praktikos atlikimo kontroliavimas. Stebimi studentai praktikos metu.

Konsultacijos studentams. Kiekvienas studentas praktikos metu turi teisę į 1 valandos trukmės konsultaciją karjeros planavimo klausimais

 

Pagrindinė veikla: Ataskaitinis seminaras po praktikos

Specifinės veiklos: Tikslas – išanalizuoti ir pristatyti praktikos eigą, nustatyti trūkumus ir atrasti būdus jiems šalinti.

Studentų praktikos darbų analizė. Išanalizuojamos ir apibendrinamos studentų praktikos ataskaitos, siekiant įvertinti praktikos naudingumą ir nustatyti silpnąsias vietas.

Pasiruošimas seminarui.

Seminaro pravedimas.

 

Šaltinis: Vakarai.LT

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.