Siunčiami duomenys...

 

Verslo inkubavimas - tramplinas pažangioms įmonėms

  • Vakarai LT
  • 2020, birželio 15, 15:50
  • 42277 peržiūrėjo
  • 2 komentavo

Klai­pė­dos moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ke (KMTP) vys­to­mas aukš­tų­jų ir vi­du­ti­niš­kai aukš­tų tech­no­lo­gi­jų smul­kaus ir vi­du­ti­nio vers­lo įmo­nių in­ku­ba­vi­mo pro­jek­tas vers­li­nin­kams at­ve­ria pla­taus mas­to ga­li­my­bes įsi­tvir­tin­ti rin­ko­je.

Va­di­na­mo­jo vers­lo in­ku­ba­vi­mo tiks­las - pa­dė­ti nau­jai su­si­kū­ru­sioms įmo­nėms už­aug­ti ir su­ma­žin­ti jų veik­los ri­zi­ką.

Šias pa­slau­gas jau tei­kia KMTP, ku­ria­me ūkio sub­jek­tams leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos, tech­ni­nė ir biu­ro įran­ga, tei­kia­ma vers­lo in­for­ma­ci­ja, kon­sul­ta­ci­jos, mo­ky­mo pa­slau­gos.

Svar­biau­sia - idė­ja

Vers­lo in­ku­ba­to­rius - tai vie­nos ap­skri­ties, vie­nos ar ke­lių sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­ti vie­šo­ji įstai­ga, ku­ri in­ku­buo­ja­miems ūkio sub­jek­tams leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis nuo­mo­ja pa­tal­pas, tech­ni­nę ir biu­ro įran­gą, tei­kia vers­lo in­for­ma­ci­jos, kon­sul­ta­ci­jų, mo­ky­mo pa­slau­gas.

Uos­ta­mies­čio Moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ke esan­čia­me vers­lo in­ku­ba­to­riu­je ori­en­tuo­ja­ma­si į Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jų vers­lu­mo ska­ti­ni­mą, su­tei­kiant įmo­nėms pa­ra­mą pra­dė­ti vers­lą aukš­tų ar­ba vi­du­ti­nių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je.

Ši vers­lo sri­tis ypač ak­tu­ali ne tik Klai­pė­dos, Lie­tu­vos, bet ir Bal­ti­jos vals­ty­bių įmo­nėms, eko­no­mi­kai.

Vie­nas gar­siau­sių ir eta­lo­ni­nių pa­vyz­džių - Es­ti­jo­je su­si­kū­ru­si kom­pa­ni­ja "Sky­pe", ku­ri siū­lo ne­mo­ka­mus skam­bu­čius in­ter­ne­te. Bend­ro­vė įsi­kū­rė vos prieš tre­je­tą me­tų, o in­ter­ne­ti­nės pre­ky­bos mil­ži­nas "eBay" ją įsi­gi­jo už 2,5 mi­li­jar­do do­le­rių.

Sėk­mės pa­slap­tis - ne mil­ži­niš­kos in­ves­ti­ci­jos, o mo­der­nių­jų tech­no­lo­gi­jų pa­nau­do­ji­mas. "Sky­pe" pa­ro­dė, kad, ne­tu­rint di­de­lių iš­tek­lių, ga­li­ma įgy­ven­din­ti pui­kią idė­ją bei už­ka­riau­ti pa­sau­lį. Tai pa­da­rė du pra­de­dan­tie­ji vers­li­nin­kai Ni­kas Zen­sto­nas ir Ja­nus Fri­sas.

Pa­ste­bė­ti­na, kad aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas yra ta ni­ša Eu­ro­pos eko­no­mi­ko­je, ku­rio­je sėk­min­gai ga­li kon­ku­ruo­ti ma­žiau iš­si­vys­čiu­sių, po­so­vie­ti­nio blo­ko vals­ty­bių vers­li­nin­kai.

Įmo­nių va­do­vai ne­re­tai skun­džia­si su­ma­nių spe­cia­lis­tų sto­ka, ta­čiau vis daugiau jau­nų už­sie­nie­čių pa­si­ren­gę vyk­ti į Es­ti­ją ir dirb­ti bū­tent "Sky­pe" ko­lek­ty­ve. To­kį re­zul­ta­tą ga­li­ma pa­siek­ti ir Lie­tu­vo­je, to­dėl KMTP vers­lo in­ku­ba­to­rius yra vie­na iš per­spek­ty­viau­sių sėk­mės kal­vių.

Pui­kios są­ly­gos dar­bui

Šiuo me­tu KMTP pa­tal­po­se smul­kaus ir vi­du­ti­nio­jo vers­lo įmo­nių in­ku­ba­vi­mui jau yra įreng­ta 20 dar­bo vie­tų su biu­ro bal­dais, kom­piu­te­riais ir li­cen­ci­juo­ta prog­ra­mi­ne įran­ga. In­ku­buo­ja­moms įmo­nėms yra įves­tas pla­čia­juos­tis in­ter­ne­to ry­šys, su­teik­ta ga­li­my­bė nau­do­tis fik­suo­tu te­le­fo­no nu­me­riu, po­sė­džių kam­ba­riu, kon­fe­ren­ci­jų sa­le su vaiz­do ir gar­so įran­ga se­mi­na­rams ar su­si­rin­ki­mams or­ga­ni­zuo­ti. Ga­li­ma nau­do­tis lai­ki­nu ad­re­su ko­res­pon­den­ci­jai, reng­ti pa­ro­das bei pri­sta­ty­mus KMTP pa­tal­po­se.

No­rint nau­do­tis šia tech­ni­ne ba­ze, įmo­nių va­do­vams bei dar­buo­to­jams gau­ti ak­tu­aliau­sias ži­nias, reikia ati­tik­ti ke­lia­mus kri­te­ri­jus bei lai­mė­ti at­ran­ką.

Jos są­ly­gos skel­bia­mos KMTP, UAB "Ak­risida" (www.manager.lt )tink­la­la­piuo­se. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją su­da­ro Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, KMTP dar­buo­to­jai bei jung­ti­nės veik­los tei­kė­jo at­sto­vai. Su­tei­kia­mos įreng­tos dar­bo vie­tos ir tei­kia­mos pa­slau­gos pa­gal žmo­nių veik­los po­rei­kį tik toms bend­ro­vėms, ku­rios pra­ei­na at­ran­ką.

Re­mian­tis vers­lo in­ku­ba­vi­mo pro­jek­to nuo­sta­tais, įmo­nės ar as­me­nys, pa­gei­dau­jan­tys gau­ti dar­bo vie­tą KMTP, pri­va­lo tu­rė­ti ori­gi­na­lią idė­ją ar­ba vyk­dy­ti ino­va­ty­vią veik­lą aukš­tų­jų, vi­du­ti­niš­kai aukš­tų tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je.

Taip pat reikia už­pil­dy­ti įvai­rius do­ku­men­tus, o ga­vus pro­jek­to prie­žiū­ros bei įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­si­jos pa­tvir­ti­ni­mą - įsi­kur­ti KMTP in­ku­ba­to­riu­je.

Yra ke­le­tas kri­te­ri­jų, le­mian­čių tei­gia­mą spren­di­mą: vie­nas jų - smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio­jo vers­lo sub­jek­to po­rei­kiai tu­ri ati­tik­ti in­ku­ba­to­riaus ga­li­my­bes bei tiks­lus aukš­tų­jų ar vi­du­ti­niš­kai aukš­tų tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je.

Taip pat bū­ti­na už­si­im­ti ori­gi­na­lių idė­jų ir nau­jų vers­lo rū­šių die­gi­mu, tu­rė­ti įgy­ven­di­na­mą vers­lo pla­ną, sa­va­ran­kiš­kos plėt­ros ga­li­my­bes, nau­do­ti įgy­ven­di­na­mus iš­ra­di­mus. Svar­bus ak­cen­tas - vyk­do­ma veik­la tu­rė­tų bū­ti jū­ri­nių tech­no­lo­gi­jų, ar­ti­ma joms ir re­gio­no vers­lo tra­di­ci­joms.

In­ku­ba­vi­mo nau­da vi­suo­me­nei - sub­jek­tas bus re­gist­ruo­tas Lie­tu­vo­je ir sa­vo veik­la pri­si­dės prie Klai­pė­dos mies­to, re­gio­no so­cia­li­nio eko­no­mi­nio vys­ty­mo. Taip pat bus su­kur­tos nau­jos dar­bo vie­tos.

Pa­ju­to prak­ti­nę nau­dą

Nau­jų pro­duk­tų ir pa­slau­gų in­ku­ba­vi­mas ga­ran­tuo­ja sėk­min­gą įmo­nių star­tą, to­dėl KMTP fi­nan­suo­jant Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bei vyk­do in­ku­ba­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo, mo­ky­mo ir stu­den­tų įdar­bi­ni­mo veik­las.

Klai­pė­dos mies­te apie fi­nan­sa­vi­mo inst­ru­men­tus nau­jų idė­jų, pro­duk­tų ar pa­slau­gų kū­ri­mui, jų įgy­ven­di­ni­mui kon­sul­tuo­ja­mi moks­li­nin­kai, pri­va­čios įmo­nės. Šis pro­jek­tas pra­si­dė­jo 2006-ųjų lie­pos 13 die­ną.

Šiuo me­tu in­ku­ba­to­riu­je iš 20 su­kur­tų dar­bo vie­tų jau už­pil­dy­ta 17.

Pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių bend­ro­vių at­sto­vai itin pa­lan­kiai įver­ti­no su­teik­tą ga­li­my­bę šilt­na­mio są­ly­go­mis vys­ty­ti sa­vo vers­lą.

Pa­sak įmo­nės "In Au­dit" di­rek­to­rės Ele­nos Alek­ne­vi­čie­nės, vers­lo, ypač kon­sul­ta­ci­nio, pra­džio­je var­gu ar or­ga­ni­za­ci­ja ga­li ti­kė­tis di­de­lių pa­ja­mų.

"Reika­lin­gas įdir­bis, lai­ko už­ima kli­en­tų pa­ieš­ka, įsi­tvir­ti­ni­mas rin­ko­je, daž­nai pa­slau­gos tei­kia­mos ma­žes­ne kai­na, sie­kiant įgy­ti kli­en­tų pa­lan­ku­mą. To­dėl pir­mai­siais me­tais sun­ku pa­deng­ti vi­sas veik­los iš­lai­das. "In Au­dit" at­ve­ju biu­ro iš­lai­ky­mo iš­lai­dos su­da­ro pa­kan­ka­mai di­de­lę da­lį vi­sų veik­los iš­lai­dų, to­dėl ga­li­my­bė dirb­ti KMTP in­ku­ba­to­riu­je mums reiš­kia ga­li­my­bę skir­ti daugiau lė­šų įmo­nės įsi­tvir­ti­ni­mui", - tei­gė vers­li­nin­kė.

Ji pa­ste­bė­jo, kad KMTP in­ku­ba­to­riaus idė­ja su­tei­kia ir ki­tus aki­vaiz­džius pri­va­lu­mus: su­tei­kia­ma ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ko­ky­biš­kuo­se ne­mo­ka­muo­se se­mi­na­ruo­se, ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su ki­to­mis įmo­nė­mis, už­mez­ga­mi kon­tak­tai, ku­riais nau­do­ja­ma­si to­les­nė­je veik­lo­je.

"Pa­vyz­džiui, mū­sų bend­ro­vė or­ga­ni­zuo­ja mo­ky­mus vi­daus au­di­to­riams, tad svar­bu in­for­ma­ci­ją apie šiuos se­mi­na­rus pa­skleis­ti kuo pla­čiau. Pa­ti dirb­da­ma KMTP in­ku­ba­to­riu­je su­si­pa­ži­nau su žmo­nė­mis, dir­ban­čiais te­le­mar­ke­tin­go įmo­nė­je, ku­ri taip pat įsi­kū­rė in­ku­ba­to­riu­je. Pa­bend­ra­vus su jais ki­lo min­tis pa­ban­dy­ti pa­si­nau­do­ti jų pa­slau­go­mis. Tai, ką anks­čiau da­rė­me mes pa­tys ir ne­la­bai su di­de­liu en­tu­ziaz­mu, per­da­vė­me pro­fe­sio­na­lams. Ma­to­me bei ope­ra­ty­viai pa­si­nau­do­ja­me aki­vaiz­džia prak­ti­ne nau­da, ku­rią tei­kia KMTP in­ku­ba­to­rius", - sa­kė E. Alek­ne­vi­čie­nė.

Ne­mo­ka­muo­se mo­ky­muo­se da­ly­va­vę vers­li­nin­kai tei­gė, kad XXI am­žiu­je jau ne­be­pa­kan­ka vien ži­nių ir pa­tir­ties - reikia keis­ti mąs­ty­mą, ku­ris ir pa­de­da kur­ti vers­lą.

Šaltinis: www.kmtp.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.