Siunčiami duomenys...

 

Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2006 metus

  • Vakarai LT
  • 2007, sausio 22, 14:56
  • 67470 peržiūrėjo
  • 1 komentavo
buhalterija_2007_1

(1) Mokestinė vertė ir apmokestinimo momentas

Iki 2007 m. vasario 1 dienos mokesčių mokėtojai turi parengti ir pateikti mokesčio administratoriui naująją nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją (forma KIT701). Daugelio įmonių buhalteriai turės dar kartą peržiūrėti 2006 metų operacijas su nekilnojamuoju turtu ir įvertinti jų įtaką nekilnojamojo turto mokesčiui. Artėjant minėtam mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, pravartu prisiminti esminius mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo reikalavimus, nustatytus LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme (2005 m. birželio 7 d., Nr. X-233).

Mokestinės vertės nustatymas

Nekilnojamojo turto mokestinę vertę nustato turto vertintojas – VĮ Registrų centas. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į turto paskirtį, fizinį nusidėvėjimą, vietovę, kurioje tas turtas yra (žr. 1 lentelę Nekilnojamojo turto mokestinė vertė).

Nekilnojamojo turto, kurio mokestinė vertė pagal LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 str. 2 d. 1 ir 2 punktus nustatoma masinio vertinimo būdu, mokestinės vertės nustatymo data yra laikoma 2006 m. sausio 5 d. Pavyzdžiui, įmonei įsigijus administracines patalpas 2007 m. sausio 20 d., jų mokestinę vertę VĮ Registrų centras nustatys pagal 2006 metų masinio vertinimo žemėlapius, ir modelius ir ši vertė galios iki kito NT masinio vertinimo, kuris turėtų būti atliktas 2011 metais.

Įmonės, apskaičiuodamos mokestį už nekilnojamąjį turtą, kurio mokestinė vertė nustatoma atkuriamosios vertės metodu, turi teisę naudotis nekilnojamojo turto registro išraše nurodyta turto verte, nustatyta iki 2006 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip prieš 5 metus (2005 m. rugsėjo 29 d. LR VN Nr. 1049). Jeigu įmonei priklauso nekilnojamasis turtas, kurio mokestinė vertė nustatyta anksčiau negu prieš 5 metus arba turto mokestinė vertė buvo nustatyta ne atkuriamosios vertės metodu, įmonė privalo kreiptis į VĮ Registrų centras dėl naujos turto mokestinės vertės pažymos.

Jeigu įmonė turi nekilnojamąjį turtą, kurio mokestinė vertė apskaičiuojama atkuriamosios vertės metodu, šio turto mokestinės vertės nustatymo data yra data, kurią mokesčio mokėtojo prašymu yra apskaičiuojama mokestinė vertė. Šiuo metodu nustatyta mokestinė vertė nekilnojamojo turto mokesčiui skaičiuoti taikoma nuo kitų metų, einančių po metų, kada nauja mokestinė vertė buvo nustatyta, sausio 1 d. (LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio apibendrintas komentaras, VMI prie FM 2006 m. sausio 20 d. raštas Nr. (18.40-31-1)-R-560). Pavyzdžiui, įmonė turi gamybinės paskirties nekilnojamąjį turtą, kurio mokestinė vertė nustatyta 2003 m. spalio 4 d. Mokestinės vertės galiojimo laikotarpis baigiasi 2008 m. spalio 3 d. Įmonė savo iniciatyva pateikė prašymą VĮ Registrų centras ir 2006 m. rugpjūčio 19 d. gavo pažymą apie šio turto mokestinę vertę, nustatytą atkuriamosios vertės metodu. Pastaroji mokestinė vertė gali būti taikoma apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį pradedant 2007 m. mokestiniu laikotarpiu.

Pagal VMI prie FM 2006 m. sausio 20 d. raštu Nr. (18040-31-1)-R-560 patvirtinto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. 3 dalies apibendrintą komentarą už naujai pastatytą nekilnojamąjį turtą, neatsižvelgiant į mokestinės vertės nustatymo metodą, „mokestis turi būti pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti“.

Jeigu įmonei priklausančiam nekilnojamajam turtui mokestinė vertė buvo nustatyta pavėluotai (pavyzdžiui, 2007 m. sausio 22 d.), tai šią vertę nekilnojamojo turto mokesčiui skaičiuoti reikia taikyti nuo 2006 m. mokestinio laikotarpio. Pagal LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6, 8, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (2006 m. gegužės 25 d., Nr. X-618) nustatytą tvarką, jeigu nekilnojamojo turto, kurio mokestinė vertė iki 2006 m. sausio 1 d. buvo nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) vertinimo metodu, o įsigaliojus nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (2005 m. birželio 7 d., Nr. X-233) naujai redakcijai, mokestinė vertė, apskaičiuota masinio vertinimo būdu, padidėjo, 2006 metų mokestiniu laikotarpiu šio turto mokestinė vertė mažinama 0,8 padidėjimo sumos dalimi (2007 m. atimama 0,4 padidėjimo dalis).

Pavyzdys

Įmonei nuosavybės teise priklauso prekybinės paskirties pastatas. Šiam turtui 2001 m. gegužės 11 d. VĮ Nekilnojamojo turto registro ir kadastro įmonės išduotoje pažymoje nurodyta mokestinė vertė – 343 900 Lt, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) vertinimo metodu. Nuo 2006 m. sausio 1 d. masinio vertinimo būdu šiam turtui nustatyta mokestinė vertė – 541 000 Lt. Apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį už 2006 m. mokestinį laikotarpį, šio turto mokestinė vertė nustatoma tokiu būdu:

  1. apskaičiuojamas mokestinių verčių padidėjimas: 541 000 - 343 900 = 197 100 Lt;
  2. apskaičiuojama mokestinės vertės sumažinimo suma: 197 100 × 0,8 = 157 680 Lt;
  3. apskaičiuojama šio turto mokestinė vertė, taikytina 2006 m. mokestiniu laikotarpiu: 541 000 - 157 680 = 383 320 Lt.

2006 m. šio pastato nekilnojamojo turto mokestis turi būti apskaičiuojamas nuo 383 320 Lt mokestinės vertės.

Kai nekilnojamojo turto, kurio mokestinė vertė 2006 metams, taikant masinį nekilnojamojo turto vertinimą, nustatoma pirmą kartą (pavyzdžiui, gyventojų turtas, naujai pastatytas turtas), mokestine verte 2006 metų mokestiniu laikotarpiu laikoma 0,5 dalis VĮ Registrų centras pažymoje nurodytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės (2007 m. – 0,8 dalis).

Pavyzdys

2006 m. liepos 4 d. įmonė baigė statyti administracinį pastatą. Vyriausybės įgaliotos institucijos, vykdančios valstybinę statybos priežiūrą, 2006 m. liepos 11 d. aktu pastatas pripažintas tinkamu naudoti. Įmonės prašymu VĮ Registrų centras 2006 m. liepos 27 d. išdavė pažymą, kurioje nurodyta šio pastato vidutinė rinkos vertė – 247 000 Lt.

Šio administracinio pastato mokestine verte 2006 m. mokestiniu laikotarpiu bus laikoma 123 500 Lt suma (247 000 × 0,5).

Nekilnojamojo turto mokestinei vertei apskaičiuoti, apmokestinimo momentui nustatyti netaikomi finansinės apskaitos duomenys. Todėl kiekvieno apmokestinamo nekilnojamojo turto vieneto mokestinė vertė, remiantis VĮ Registrų centras pateiktomis pažymomis, turi būti apskaičiuota atskiroje buhalterinėje pažymoje.

Apmokestinimo momento nustatymas

Apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu momentas apibrėžtas LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 12 str. 7 dalyje (žr. 2 lentelę Apmokestinimo momentas).

Pavyzdžiai

Už 2006 m. liepos 11 d. pripažintą tinkamu naudoti administracinį pastatą nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo 2006 m. rugpjūčio mėn.

2006 m. kovo 22 d. įmonė pasirašė gamybinio cecho pirkimo–pardavimo sutartį. Nekilnojamojo turto perdavimo aktas pasirašytas 2006 m. balandžio 6 d. Pagal LR civilinio kodekso 6 knygos IV dalies 6.398 straipsnį „pardavėjo prievolė perduoti nekilnojamąjį daiktą laikoma įvykdyta nuo daikto perdavimo pirkėjui ir atitinkamo dokumento apie jo perdavimą pasirašymo“. Nekilnojamojo turto mokestį už perimtą nuosavybės teise gamybinį cechą naujasis savininkas privalo skaičiuoti nuo 2006 m. balandžio mėn.

2006 m. birželio 20 d. įmonė perėmė iš fizinio asmens pagal panaudos sutartį nekilnojamąjį turtą (sandėlį). Sutartis galioja 3 mėn. iki 2006 m. rugpjūčio 18 d. Nekilnojamojo turto mokestį už iš fizinio asmens perimtą ilgesniam negu 1 mėn. laikotarpiui nekilnojamąjį turtą moka įmonė. Mokestis pradedamas skaičiuoti 2006 m. birželio mėn. ir baigiamas skaičiuoti 2006 m. liepos mėn. Nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. prievolė skaičiuoti nekilnojamojo turto mokestį už susigrąžintą sandėlį pereina turto savininkui – fiziniam asmeniui.

Kadangi nekilnojamojo turto apmokestinimo momentas gali nesutapti su ūkinės operacijos įvykimo data, įmonėms teks parengti mokestinio laikotarpio kiekvieno mėnesio paskutinės dienos būklei tą laikotarpį (mėnesį) apmokestinamo turto sąrašą pagal mokesčio skaičiavimo prievolės atsiradimo ir pasibaigimo nuostatas.

(tęsinys – savaitraštyje „Buhalterija“ 2007 m. Nr. 5)

Savaitraštis „Buhalterija“, 2007 m. Nr. 4 (115)

Aud. Dalia Plačenytė

Šaltinis: www.paciolis.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.