Siunčiami duomenys...

 

Tiesioginė demokratija - valdžia žmogui

  • Vakarai LT
  • 2007, vasario 20, 12:54

Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga (LVLS) re­mia­si šva­rios po­li­ti­kos prin­ci­pais ir sten­gia­si mak­si­ma­liai at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų lū­kes­čius, pa­gei­da­vi­mus, to­dėl prieš šių me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus nu­spren­dė pa­de­monst­ruo­ti vie­no iš al­ter­na­ty­vių val­dy­mo bū­dų efek­ty­vu­mą.

Par­ti­ja siū­lo pa­ro­dy­ti, kaip vei­kia va­di­na­mo­ji tie­sio­gi­nės da­ly­vau­ja­mo­sios de­mo­kra­ti­jos sis­te­ma, ku­ri leis­tų pa­tiems Klai­pė­dos gy­ven­to­jams per iš­rink­tą­ją val­džią pri­im­ti svar­bius po­li­ti­nius spren­di­mus.

Mi­nė­to­ji sis­te­ma yra tai­ko­ma iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se, o ji vei­kia pa­si­tel­kiant XXI-am­žiu­je pla­čiai iš­po­pu­lia­rė­ju­sias ir tai­ko­mas aukš­tą­sias tech­no­lo­gi­jas.

Val­do sa­ve

Tie­sio­gi­ne de­mo­kra­ti­ja va­di­na­ma de­mo­kra­ti­nė val­dy­mo for­ma, kai pi­lie­čiai tie­sio­giai da­ly­vau­ja spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­se. Ki­taip ta­ri­ant, su­ve­re­ni­te­tas vals­ty­bė­je pri­klau­so tie­sio­giai liau­džiai.

Tau­ta su­ve­re­ni­te­tą įgy­ven­di­na tie­sio­giai, pa­vyz­džiui, re­fe­ren­du­mu leis­da­ma įsta­ty­mus. Taip at­si­sklei­džia pag­rin­di­nis skir­tu­mas nuo at­sto­vau­ja­mo­sios de­mo­kra­ti­jos, ku­rio­je spren­di­mus pri­ima iš­rink­ti at­sto­vai. Toks me­cha­niz­mas yra tai­ko­mas mū­sų vals­ty­bė­je.

Ži­nia, tie­sio­gi­nė de­mo­kra­ti­ja taip pat tu­ri sa­vo at­sto­vau­ja­mą­sias struk­tū­ras, to­kias kaip pa­la­men­tas, vy­riau­sy­bė, teis­mi­nė val­džia. Skir­tu­mas tas, kad šios ins­ti­tu­ci­jos yra tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mos liau­dies, ku­ri bet ku­riuo me­tu ga­li ve­tuo­ti pri­im­tus spren­di­mus.

Tie­sio­gi­nė de­mo­kra­ti­ja dar va­di­na­ma šva­rią­ją de­mo­kra­ti­ja, ka­dan­gi pi­lie­čiai tu­ri ga­li­my­bę pa­tys įsi­trauk­ti į po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są ir gin­čų at­ve­ju tu­rė­ti le­mia­mą spen­džia­mą­jį bal­są, tei­sę kont­ro­liuo­ti at­sto­vau­ja­muo­sius or­ga­nus.

Mi­nė­to­ji sis­te­ma tu­ri daugy­bę pliu­sų, mat žmo­nių gy­ve­ni­mui svar­būs klau­si­mai ne­lie­ka vien iš­rink­tų po­li­ti­kos funk­cio­nie­rių reika­las.

Be to, tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos val­dy­mas yra pui­ki ga­li­my­bė už­kirs­ti ke­lią ko­rup­ci­jai, nes pa­pirk­ti ke­lias­de­šimt ar net ke­lis šim­tus bal­suo­to­jų yra pak­tiš­kai ne­įma­no­ma.

Pa­sau­ly­je mi­nė­tas val­dy­mo mo­de­lis nė­ra itin po­pu­lia­rus, ta­čiau jį tai­ko la­biau­siai iš­si­vys­čiu­sios vals­ty­bės, to­kios, kaip Švei­ca­ri­ja, kai ku­rios JAV vals­ti­jos. Švei­ca­ri­jo­je per pas­ku­ti­nius 120 me­tų re­fe­ren­du­mo bū­du bu­vo iš­reikš­ta net 240 ini­cia­ty­vų. Švei­ca­rai ga­li ve­tuo­ti, jų ma­ny­mu, ydin­gus tei­sės ak­tus, iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, net at­šauk­ti ne­įti­ku­sius val­džio­je esan­čius žmo­nes.

Ki­taip ta­ri­ant, gy­ven­to­jai val­do pa­tys sa­ve, ir jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ne­pri­klau­so tik nuo iš­rink­tų po­li­ti­kų.

Pritaikoma Klai­pė­dai

Ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas: kaip tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos sis­te­ma vei­kia ir ką ji duotų klai­pė­die­čiams?

Vals­tie­čių liau­di­nin­kų frak­ci­jos Sei­me se­niū­nė Al­do­na Sta­pon­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad šia­me aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je di­de­lių in­ves­ti­ci­jų įdieg­ti tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos val­dy­mo sis­te­mą uos­ta­mies­ty­je ne­rei­kė­tų.

"Mes ke­ti­na­me pa­ro­dy­ti žmo­nėms, kaip vei­kia tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos val­dy­mo me­cha­niz­mas tam, kad gy­ven­to­jai pa­ma­ty­tų, kaip su­tam­pa ar­ba ne mies­to po­li­ti­kų pri­ima­mi spren­di­mai ir mies­te­lė­nų nuo­mo­nė. Pa­si­tel­kiant aukš­tą­sias tech­no­lo­gi­jas tai pa­da­ry­ti yra įma­no­ma", - tei­gė A. Sta­pon­kie­nė.

Sis­te­ma vei­kia pa­pras­tai ir ji ypač tin­ka Klai­pė­dai, ku­rio­je gy­ve­na per 200 tūkst. žmo­nių.

Pir­miau­siai reikia su­kur­ti to­kią tech­ni­nę ba­zę, ku­ri ga­ran­tuo­tų bal­suo­jan­čių žmo­nių ano­ni­miš­ku­mą bei pa­ti­ki­mu­mą, tei­sin­gą bal­sa­vi­mą - tai da­ry­ti at­ski­ru klau­si­mu bū­tų įma­no­ma tik vie­ną kar­tą. Bal­suo­ti ga­lė­tų tik bal­so tei­sę tu­rin­tis žmo­gus, o pa­čių bal­suo­to­jų bū­tų apie 60 tūkst. Žmo­nės pa­tys tu­rė­tų nu­spręs­ti, ar jie no­ri da­ly­vau­ti spren­di­mų pri­ėmi­me.

Ban­dant pa­aiš­kin­ti vei­ki­mo me­cha­niz­mą, reikė­tų pa­si­telk­ti pa­pras­tą pa­vyz­dį: tar­ki­me, šią sa­vai­tę mies­to Ta­ry­ba ke­ti­na bal­suo­ti dėl įvai­rių mies­te­lė­nams ak­tu­alių klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, dėl nau­jo dan­go­rai­žio Klai­pė­dos se­na­mies­ty­je sta­ty­bų.

 

Prieš Ta­ry­bos po­sė­dį tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos sis­te­ma vei­kia taip - žmo­nės iš­reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę kiek­vie­nu klau­si­mu bal­suo­da­mi ar­ba SMS ži­nu­tė­mis, ar­ba in­ter­ne­te, ar­ba skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos ka­na­le.

"Ži­no­ma, vi­siš­kai su­kont­ro­liuo­ti šią sis­te­ma bū­tų su­dė­tin­ga, ne­at­sklei­džiant bal­sa­vu­sių­jų as­me­ny­bių. Ta­čiau įma­no­ma su­kur­ti ko­dus, iš­duo­ti bal­sa­vi­mo kor­te­les už­tik­ri­nant, kad bal­suo­ta bus tik vie­ną kar­tą. Mes prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus siū­lo­me pa­tik­rin­ti, kaip vei­kia ši sis­te­ma. Tam tik­rą die­ną bus bal­suo­ja­ma SMS ži­nu­tė­mis ir in­ter­ne­te. Gy­ven­to­jai ga­lės pa­žvelg­ti, kaip at­si­spin­di Ta­ry­bos na­rių ir jų pa­čių nuo­mo­nė", - tei­gė LVLS rin­ki­mi­nio są­ra­šo uos­ta­mies­ty­je ly­de­rė Raisa Min­či­naus­kie­nė.

Po to, kai gy­ven­to­jai iš­reikš sa­vo nuo­mo­nę, Ta­ry­bos na­riai ne­tie­sio­giai pri­va­lės į ją at­si­žvelg­ti. Ki­taip ta­ri­ant, tau­tos bal­so ne­pai­sy­mas reikš­tų įsi­vė­li­mą į po­li­ti­nius de­ba­tus, po­le­mi­ką ir su­men­kin­tų pa­čių po­li­ti­kų pres­ti­žą. Šiuo at­ve­ju bal­suo­to­jai tu­rė­tų pa­ta­ria­mą­jį bal­są.

Ki­tas va­ri­an­tas - vir­tu­alus man­da­tas: bal­suo­to­jai tu­rė­tų vie­ną ar­ba daugiau man­da­tų Ta­ry­bo­je ir or­ga­niš­kai ga­lė­tų da­ly­vau­ti val­džio­je.

"Tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos prin­ci­pas - val­džios kont­ro­lė. Mes siū­lo­me pa­de­monst­ruo­ti šio me­cha­niz­mo vei­ki­mą bei efek­ty­vu­mą, ta­čiau pra­džio­je reikia su­kur­ti tei­si­nę ba­zę, tech­no­lo­gi­nę inf­rast­ruk­tū­rą. Bal­suo­to­jų sau­gu­mas tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas taip pat, kaip ir kli­en­tų sau­gu­mas ban­kuo­se. Mū­sų par­ti­ja pa­si­sa­ko už aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mą bei pri­tai­ky­mą žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mui. Tie­sio­gi­nė de­mo­kra­ti­ja Klai­pė­do­je - vie­nas iš spren­di­mų", - tei­gė A. Sta­pon­kie­nė.

Be ki­ta ko, LVLS yra pir­mo­ji par­ti­ja Lie­tu­vo­je, ku­ri ofi­cia­liam bend­ra­vi­mui su vi­suo­me­ne bei ži­niask­lai­da prieš rin­ki­mus ėmė nau­do­tis "Sky­pe" pa­slau­go­mis. Par­ti­jos at­sto­vai "Sky­pe" pa­sie­kia­mi ad­re­su "liau­di­nin­kai".

Andrius Šatas 

„altinis: www.klaipedalvls.lt

Įrašykite savo komentarą:

Pasiliekame teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, pasirašytus kito asmens vardu, pažeidžiančius įstatymus, reklaminius, kurstančius nelegaliems veiksmams komentarus. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.